Privacyverklaring

Versie 1.0, datum laatste wijziging 05/02/2022

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens

Fysioplus hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we verwerken
deze dan ook met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid. Persoonsgegevens zijn alle
gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. Fysioplus houdt zich aan de
wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt
heeft (waaronder GDPR en de wet op patiëntenrechten).

De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door Fysioplus (Leyssens Michiel GCV),
Walenstraat 37, 2060 Antwerpen, BE0659724813 en worden enkel verwerkt voor
het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.
In deze verklaring legt Fysioplus uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en
gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van Fysioplus op het vlak van gegevensverwerking.
Alle zelfstandige zorgverleners van Fysioplus zijn op de hoogte van dit beleid en volgen het stipt op.

Fysioplus verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als patiënt door ons wordt behandeld
en verzorgd of op een andere manier met ons contact opneemt.
Bent u leverancier, dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in het kader
van deze activiteiten, alsook bij het verwerken van facturen en andere boekhoudkundige documenten.
Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze
activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede
gezondheidszorg. We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn
opgelegd en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht).

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor uw behandeling en
verzorging als patiënt waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam en adres, e-mailadres en alle
andere gegevens in dat verband, in het bijzonder de gegevens die verband houden met uw
gezondheid. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die
gegevens verkrijgen van andere partijen zoals uw huisarts of andere specialisten.

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw vrijetijdsbestedingen of consumptiegewoonten,
met name wanneer deze verband kunnen houden met uw verzorging. Financiële gegevens moeten
worden verwerkt in het kader van de boekhoudkundige verwerking. Gegevens over uw functie en
activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.
Wij verzamelen deze gegevens zowel doordat u onze papieren formulieren invult, u dat elektronisch
doet of u deze gegevens mondeling doorgeeft.

Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw
behandeling. Voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare
gegevens gebruikt.

In bepaalde gevallen hebben ook medewerkers toegang tot bepaalde persoonsgegevens,
bijvoorbeeld bij het vastleggen van afspraken. Doel van deze verwerking is het vlotter laten lopen van
de praktijkwerking en de kinesitherapeut voldoende tijd te geven om aan de patiënten te besteden.
Deze medewerkers zijn ook verplicht tot geheimhouding en hebben niet meer toegang tot uw
gegevens dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van hun takenpakket. Alle samenwerkende
zorgverleners, bekend via samenwerkingsovereenkomsten en stagiairs van Fysioplus hebben
enkel toegang tot die gegevens die nodig zijn om hun deel van de zorg op zich te nemen en zijn
eveneens gebonden aan het beroepsgeheim.

Uw kinesitherapeutisch dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 20 jaar bewaard te worden na
de laatste behandeling en/of het afsluiten van het dossier. Overige informatie die niet tot uw medisch
dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan
noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

Grondslag van de verwerking van uw gegevens

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de therapeutische relatie die wij
met u hebben als gevolg van uw vraag tot verzorging en behandeling. In andere gevallen is de
verwerking gebaseerd op de taken van algemeen belang die wij als zorgverleners vervullen.
Bij communicatie is de verwerking gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als zorgverlener, in
het bijzonder de vrijheid van vereniging en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen
onze en uw belangen een evenwicht bestaat.

Delen van gegevens

De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg
met artsen of externe zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd
gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een
andere zorgverlener.

Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier
digitaal ter beschikking gesteld aan externe zorgverleners. Enkel indien u een behandelrelatie aangaat
met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben in uw gegevens.
In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door
verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor
niet-verzekerde patiënten ten laste van uw eigen OCMW.

Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle
verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen
voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen
worden genomen opdat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.

Beveiliging

Wij nemen de nodige maatregelen om uw persoonsgegevens passend te beveiligen. Wij werken met
een geregistreerd softwarepakket (Crossuite) voor de opslag en verwerking van de
patiëntengegevens. De gegevens binnen Crossuite worden beschermd via een gepersonaliseerd
steeds wijzigend dubbel wachtwoord.

Uw rechten als patiënt

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken,
corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de
gegevens tijdelijk te beperken. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige
bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of
beperking van de verwerking ervan kan positief beantwoord worden indien er geen wettelijke
verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Bij vragen of klachten
kan u ook steeds bij uw arts of zorgverlener terecht.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over het privacybeleid van Fysioplus, kan u deze per brief
sturen naar Fysioplus, Antwerpsesteenweg 169, 2390 Westmalle. Na ontvangst zal Fysioplus
binnen de maand een antwoord bieden.

Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw arts of
zorgverlener geen uitsluitsel kan bieden, dan hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Wijzigingen

Fysioplus behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen
zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.